AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Proč deviace?

Divný název strany? V ?esku ale ne!
10. říjen 2013  

Deviace (z lat. de-viare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v ?e?tin? obvykle jednání ?lov?ka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se ozna?uje jako deviantní a jednající ?lov?k jako deviant. V angli?tin? a ve francouz?tin? má slovo deviation ?ir?í význam a m??e znamenat jakoukoli odchylku, nap?íklad ve statistice. V ?e?tin? se hovo?í nap?íklad o deviaci kompasu nebo deviaci paprsku. Pojem se za?al u?ívat v sociologii na po?átku 20. století a m?l obvykle jistý hodnotící náboj: deviace není odchylka, nýbr? úchylka a deviantní jednání je vadné. V této souvislosti pojem p?evzala psychologie, sexuologie a dal?í spole?enské v?dy. B?hem 20. století se tato hodnotící slo?ka pon?kud oslabila, tak?e dnes se slovo m??e pou?ít i v tém?? hodnotov? neutrálním významu. Zato slovo deviantní obvykle vyjad?uje negativní hodnocení. Vedle toho se v sociologii pou?ívá i pojem pozitivní deviace, který naopak ozna?uje odchylku od v?t?iny v p?íznivém sm?ru.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz