www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Divný název strany? V ?esku ale ne!  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Proč deviace?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Deviace (z lat. de-viare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v ?e?tin? obvykle jednání ?lov?ka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se ozna?uje jako deviantní a jednající ?lov?k jako deviant. V angli?tin? a ve francouz?tin? má slovo deviation ?ir?í význam a m??e znamenat jakoukoli odchylku, nap?íklad ve statistice. V ?e?tin? se hovo?í nap?íklad o deviaci kompasu nebo deviaci paprsku. Pojem se za?al u?ívat v sociologii na po?átku 20. století a m?l obvykle jistý hodnotící náboj: deviace není odchylka, nýbr? úchylka a deviantní jednání je vadné. V této souvislosti pojem p?evzala psychologie, sexuologie a dal?í spole?enské v?dy. B?hem 20. století se tato hodnotící slo?ka pon?kud oslabila, tak?e dnes se slovo m??e pou?ít i v tém?? hodnotov? neutrálním významu. Zato slovo deviantní obvykle vyjad?uje negativní hodnocení. Vedle toho se v sociologii pou?ívá i pojem pozitivní deviace, který naopak ozna?uje odchylku od v?t?iny v p?íznivém sm?ru. ;


Není další text k článku