www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Poslední zvon?ní   Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Proč právě teď?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Otázka trochu pod pás, proto?e u? je pozd?. Kdy? v 90. letech ekonomika stoupala vzh?ru, v?ichni jsme si mysleli, ?e to potrvá v??n?. Pak se to zahoupalo, ale nikdo tomu obratu nev?noval pozornost. V??ili jsme, ?e to je jen mírná odchylka. No a nebyla. Nechali jsme se ukolébat tím, ?e vstupujeme do EU a ?e se to tím vstupem spraví. Nespravilo. Naopak jsme za?ali mít díky vstupu do EU mnoho dal?ích úkol? a starostí s fondy, evropskými standardy výrobk?, ?e?ili jsme Tuzemák, bu?ty a v?elijaké blbosti. Pak p?i?la krize a my jsme se pomalu smí?ili s tím, ?e jsme ocásek n?mecké ekonomiky a ?e kdy? si v N?mecku p?ouknou, dojde to a? k nám. V?eho, co bylo úsp??né, jsme se zbavili, prodali to a to, co nefungovalo, se postupn? dokradlo a nebo vyhnilo. Tak n?jak nás p?estalo trápit, ?e nic moc sami nevymý?líme, nevyrábíme a ?e tedy jen tak p?icmrdáváme. Tento postoj a stav je ale dlouhodob? neudr?itelný. Jestli?e si na n?j zvykneme, jestli?e se s tímto stavem smí?íme, u? to nep?jde vrátit zp?t. V dob? dne?ního rychlého vývoje technologií je i krátkodobé zaváhání smrtelné. A tak si myslíme, ?e je nejvy??í ?as na budí?ek. P?i startu raketoplánu je vypo?ítáno ur?ité ?asové okno, ve kterém se musí start stihnout. A na?e ekonomika má na probuzení u? jen dejme tomu poslední t?etinu toho okna. Tak?e skute?n? budí?ek na poslední chvíli. ;


Není další text k článku