www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Úvodní slovo  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Aktuality
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

.... Podstatné je to, ?e "ostr?vky pozitivních deviací" tady existují, jejich po?et u? ale p?íli? neroste. Je to pochopitelné, startovat nové aktivity v krizi je hodn? obtí?né. V?t?ím problémem je ale to, ?e tyto ostr?vky pozitivních deviací jsou izolované. Ne ?e by bylo v?dy prosp??né je za ka?dou cenu propojovat, jsou z r?zných obor? a také cílové oblasti jsou rozdílné. Jde ale o to, ?e sm?rem ven, k zahrani?ním investor?m, nep?sobí dostate?n? masivn?. Celek, tedy ?eská ekonomika, tak navenek vypadá, mírn? ?e?eno, nezajímav?. A to je hlavní problém, který by na?e nová strana cht?la ?e?it. Chceme, aby na?e ekonomika získala zp?t pov?st, na její? úrove? byla p?ed patnácti lety zvyklá. A samoz?ejm? ji posunout na vy??í level. Bereme jen ty firmy a aktivity, které p?e?ijí ve zdraví rok 2020. ;


Není další text k článku