www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Konkurenceschopnost ?R - Pro? do toho musíme jít!  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Proč právě teď?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Cituji - Hospodá?ské noviny.
?esko se tak v ?eb?í?ku ocitlo za Ázerbájd?ánem nebo Portorikem a stále ní?e se propadá u? od roku 2009, pí?e deník Hospodá?ské noviny. Za ?výcarskem svá lo?ská umíst?ní na druhé a t?etí p?í?ce obhájily Singapur a Finsko. P?í?inou poklesu konkurenceschopnosti ?R je podle expert? WEF hlavn? ?patné fungování státu a jeho institucí. Ned?v?ra v politiky a stát je ni??í ne? mezi ?eskými podnikateli a mana?ery na sv?t? u? jen v Argentin? a Libanonu. Ze zprávy WEF také vyplývá, ?e v ?esku je t?eba zlep?it kvalitu vzd?lávání a posílit na ?kolách n?které obory. Podnik?m vadí rovn?? neustále se m?nící systém zdan?ní a nepru?ný trh práce, tedy p?edpisy zt??ující propou?t?ní a najímání nových zam?stnanc?, napsaly HN. ?eb?í?ek konkurenceschopnosti zemí podle WEF

Leto?ní po?adí - Stát - Umíst?ní minulý rok

 • 1. ?výcarsko 1.
 • 2. Singapur 2.
 • 3. Finsko 3.
 • 4. N?mecko 6.
 • 5. USA 7.
 • 6. ?védsko 4.
 • 7. Hongkong 9.
 • 8. Nizozemsko 5.
 • 9. Japonsko 10.
 • 10. Velká Británie 8.
 • 46. ?eská republika 39.
 • 78. Slovensko 71.
 • 148. ?ad 139.
 • ;

  Není další text k článku